Selasa, 16 November 2010

KONSEP TASAWUF MENURUT KACAMATA AHLI SUFI

Oleh: Dr. Abdul Manam bin Mohamad al-Merbawi**

Universiti Darul Iman Malaysia
Pendahuluan

Tasawuf merupakan satu cabang ilmu keislaman yang sudah diakui kebenarannya. Dari segi penamaan, ia ternyata baru muncul dalam dunia Islam. Namun hakikatnya tasawuf itu sudahpun wujud di zaman Nabi s.a.w. dan lebih dikenali dengan nama ilmu ihsan, ilmu nafi`, ilmu batin atau ilmu di dalam hati (fi al-qalb). Nama tasawuf hanya mula muncul di zaman pengkelasan ilmu. Ilmu ini semakin hari semakin dipinggirkan, bahkan ia merupakan ilmu yang mula-mula akan pupus dari jiwa manusia. Mengenai ilmu ini `Ubadah bin Samit menjelaskan “sekiranya engkau ingin tahu, akan aku khabarkan kepadamu ilmu yang mula-mula diangkat dari manusia, iaitu al-khusyu`”. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai ilmu tasawuf tersebut dengan memberikan tumpuan kepada konsep dan kedudukannya dalam Islam, cara mencapainya dan juga peranannya.

Beberapa Tanggapan Yang Kurang Tepat Mengenai Tasawuf

Tasawuf seringkali disalahfahami dan dijelaskan secara yang mengelirukan. Gambaran-gambaran yang diberikan terhadap tasawuf adakalanya bersifat menakutkan, sukar atau mustahil dicapai atau menyentuh sudut-sudut tertentu tasawuf itu. Hal ini selalunya terjadi apabila tasawuf itu dihuraikan oleh orang yang tidak berkeahlian serta tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenainya, atau orang yang sememangnya tidak menyukai tasawuf, atau mereka yang terpengaruh dengan ulasan-ulasan yang diberikan oleh pengkaji-pengkaji tasawuf semata-mata tanpa menyelami dan menghayatinya dari kalangan orang-orang Islam itu sendiri atau orientalis barat.


Antara gambaran yang selalu diberikan kepada tasawuf ialah semata-mata kemuliaan akhlak, tiada yang lain dari itu. Penelitian terhadap definisi tasawuf yang diberikan oleh para ulama mendapati bahawa di antara definisi itu ada yang menyentuh kemuliaan akhlak, namun tokoh yang sama juga ada memberikan definisi lain yang menyentuh sudut yang lain pula. Hal seperti ini selalu terjadi dalam tasawuf dan ini berdasarkan kepada kaedah yang diketahui umum di kalangan ahli tasawuf iaitu sesuatu jawaban itu adalah berdasarkan kepada situasi orang yang bertanya. Mengaitkan tasawuf dengan akhlak adalah betul, kerana tasawuf itu tidak dapat dipisahkan dari akhlak di mana ia merupakan buah atau hasilnya, tetapi menggambarkan tasawuf sebagai semata-mata akhlak adalah tidak tepat. Ini kerana kedapatan dari kalangan ahli falsafah yang menjuarai, membela dan memperjuangkan akhlak ini, namun mereka buka ahli sufi. Begitu juga ditemui orang-orang yang berakhlak mulia, tetapi mereka sendiri tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya.

Tasawuf juga selalu dikaitkan dengan kezuhudan yang merujuk kepada makna ketiadaan pemilikan atau membuang, menolak serta menjauhkan diri dari perkara-perkara keduniaan. Gambaran itu ternyata tidak tepat, meskipun ditemui definisi yang diberikan oleh sebahagian ulama tasawuf yang menyentuh sudut kezuhudan ini. Ternyata bahawa kezuhudan sebenar yang mereka maksudkan ialah kezuhudan jiwa. Ini kerana dari kalangan mereka ada yang merupakan golongan hartawan dan hidup kaya seperti Sayyiduna `Uthman ibn `Affan r.a. yang disifatkan oleh ahli tasawuf sebagai orang yang berada pada maqam tamkin. Kalaulah tasawuf itu memestikan seseorang itu membuang duniawi sehingga tidak memiliki apa-apa, bererti mereka itu tidak tergolong dalam golongan ahli tasawuf yang diakui. Adapun ahli tasawuf yang memilih hidup dalam suasana kezuhudan, mereka itu berbuat demikian kerana beberapa sebab, antaranya kerana mereka secara kebetulan merupakan orang-orang miskin, atau mereka sedang menjalani riyadah ruhaniyyah, atau kerana jiwa mereka sedang mengalami dhawq yang cenderung kepada gaya hidup zuhud.

Tasawuf juga selalu digambarkan sebagai peribadatan lahiriah, iaitu ahli tasawuf itu ialah orang yang menekuni ibadat khusus seperti solat, puasa, qiyam al-lail, zikir dan sebagainya, dan menghabiskan masa dengan ibadat itu sahaja tanpa memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang lain dari itu. Gambaran itu juga tidak tepat meskipun terdapat definisi tasawuf yang menyentuh sudut peribadatan ini. Sememangnya ahli tasawuf itu suka menekuni ibadat sebagai bukti pengabdian diri mereka terhadap Allah. Namun tidak semua dari kalangan ahli tasawuf itu yang kehidupan mereka bercorak peribadatan lahiriah semata-mata seperti yang terlihat pada gambaran kehidupan golongan `ubbad/nussak, bahkan ditemui dari kalangan ahli tasawuf itu yang selalu sibuk dengan pelbagai urusan kehidupan, seperti Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq r.a. yang disifatkan oleh ahli tasawuf sebagai orang yang terawal mengeluarkan ungkapan yang mengandungi isyarat sufi.

Selain itu tasawuf juga sering digambarkan sebagai kecenderungan dan usaha memperolehi kekeramatan yang merujuk kepada pengertian kejadian luar biasa. Menggambarkan tasawuf seperti ini ternyata tidak tepat dan mengelirukan sekalipun ia biasa terjadi di kalangan ahli tasawuf. Terjadi perkara-perkara yang menyalahi adat kebiasaan pada diri ahli tasawuf itu bukanlah satu kemestian bahkan perkara luar biasa juga boleh terjadi pada orang yang terlibat dengan kekufuran dan kesyirikan seperti pendita, petapa dan ahli sihir. Ahli tasawuf yang sebenar tidak memberikan tumpuan kepada perkara seperti itu, malah apa yang menjadi tumpuan mereka ialah kekeramatan ilmu, iman dan taqwa. Inilah pendirian para ulama tasawuf ternama seperti al-Qushayri, al-Tustari, al-Tusi, al-Shadhili, Ibn al-`Arabi dan lain-lain. Oleh itu memahami tasawuf sebagai usaha mencapai kejadian luar biasa adalah suatu kekeliruan.

Pengertian Tasawuf Menurut Ahlinya

Menggambarkan tasawuf dengan gambaran akhlak, kezuhudan, peribadatan dan kekeramatan lahiriah semata-mata seperti yang telah dijelaskan, ternyata tidak tepat dan tidak menggambarkan intipati serta gambaran menyeluruh tentang tasawuf itu. Pengertian sebenar tasawuf itu ialah pencapaian darjat ihsan yang digambarkan dalam hadis Nabi s.a.w. yang bermaksud
“ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olahnya engkau melihat-Nya, sekiranya engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihat engkau”
. Ternyata bahawa hakikat ihsan itu tercapai dengan dua perkara iaitu ibadah yang sempurna lagi berterusan dan kehadiran hati, kesedaran jiwa, serta penyaksian batin terhadap makna-makna ketuhanan (hakikat-hakikat tauhid) dalam ibadah tersebut. Penyaksian batin ini diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai muraqabah dan mushahadah dan ia mempunyai tingkatan-tingkatan yang tertentu. Pencapaian mushahadah inilah yang akan membuahkan berbagai ahwal dan maqamat dan dari sini jugalah timbulnya berbagai persoalan ilmu tasawuf.

Dengan kata lain, hakikat sebenar tasawuf itu ialah tercapainya kebersihan diri, zahir dan batin. Kebersihan zahir membawa maksud keterikatan anggota lahiriah manusia dengan peraturan atau hukum-hukum agama iaitu apa yang diistilahkan sebagai `ibadah. Kebersihan batin pula bermaksud kebersihan hati dari sifat-sifat tercela (takhalli) dan terhiasnya ia dengan sifat-sifat terpuji (tahalli) iaitu apa yang disebut sebagai `ubudiyyah. Manakala kemuncak kebersihan batin manusia itu ialah terbuangnya sesuatu yang lain dari Allah dari lubuk hati dan nyata kebenaran Allah di cermin hati itu (tajalli) iaitu apa yang dinamakan `ubudah. Kebersihan batin inilah yang membawa kepada tercapainya darjat ihsan seperti yang digambarkan dalam hadis.

Pengertian tasawuf seperti inilah yang dapat dilihat pada definisi yang diberikan oleh Shaykh `Abd al-Qadir al-Jilani. Menurut beliau, tasawuf itu ialah pembersihan hati (tasfiyah) dari sesuatu yang lain dari Allah. Menurut beliau, tasawuf itu diambil dari perkataan safa (musafat) iaitu bermaksud orang yang Allah bersihkan batinnya. Pengertian ini jugalah yang ditemui pada definisi tasawuf yang dikemukakan oleh Shaykh Abu Bakr al-Kattani. Menurut beliau, tasawuf itu ialah kejernihan hati (safa’) dan penyaksian batin (mushahadah). Shaykh Ahmad Zaruq pula menjelaskan bahawa tasawuf telah dihurai, ditafsir dan didefinisikan sejumlah hampir dua ribu, semua itu terhimpun pada satu pengertian sahaja iaitu benarnya tawajjuh hati kepada Allah. Permulaan tawajjuh hati itu ialah terhasilnya intibah (kesedaran jiwa) yang membawa kepada taubah yang benar. Pertengahannya ialah merasai ahwal dan mencapai maqamat. Kesudahannya pula ialah tertumpu pandangan hati hanya kepada Allah semata-mata, tidak kepada yang lain dari-Nya. Di sinilah terhasilnya mushahadah dan inilah kemuncak ihsan.

Kedudukan Tasawuf Dalam Islam

Tasawuf adalah maqam ihsan. Ia merupakan sebahagian dari tiga bahagian utama agama iaitu islam, iman dan ihsan. Ketiga-tiga rukun agama ini dapat dilihat dengan jelas dalam hadis Jibril a.s. Ketika Jibril a.s. datang menemui Nabi s.a.w. dalam rupa seseorang yang tidak pernah dikenali oleh para sahabat, beliau telah mengemukakan beberapa pertanyaan mengenai Iman, Islam dan Ihsan. Pertanyaan itu sebenarnya merupakan suatu perkhabaran iaitu bertujuan mengkhabarkan kepada umat tentang rukun-rukun agama. Perkara ini dapat dilihat di mana Nabi s.a.w. menjelaskan bahawa
“ Dialah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu”.


Dari penjelasan Nabi s.a.w. terhadap pertanyaan Jibril jelas menunjukkan bahawa Islam itu merujuk kepada amalan lahiriah iaitu perlaksanaan terhadap perintah-perintah agama yang berpaksi pada lima rukun utamanya iaitu shahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Iman pula merujuk kepada keyakinan hati terhadap rukun-rukun iman yang berpaksi pada enam rukun utamanya itu kepercayaan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan qada’ serta qadar. Manakala ihsan pula merujuk kepada amalan batin manusia iaitu penyaksiaan hati terhadap hadrat ilahi. Oleh itu islam melibatkan anggota lahiriah manusia, iman pula melibatkan anggota dalaman manusia iaitu hati, manakala ihsan pula merupakan gerak jiwa manusia.

Iman itu boleh diumpamakan sebagai tapak binaan, islam itu sebagai binaan asas, dan ihsan itu pula ialah pelengkap, penyempurna dan penyeri binaan. Tanpa iman, binaan tidak akan terbina kerana ketiadaan tapak. Tanpa islam, bererti hanya memiliki tapak tanpa ada binaan. Tanpa ihsan, bererti hanya memiliki tapak dan binaan asas tanpa pelengkap dan penghiasnya. Kesempurnaan hanya tercapai dengan ketiga-tiga perkara itu. Memiliki tapak semata-mata tanpa ada bangunan menjadikan seseorang itu merasai keperitan kepanasan matahari dan kesejukan hujan. Demikian juga orang yang hanya beriman tanpa melaksanakan tuntutan islam akan diazab di akhirat sekiranya dosa-dosanya itu tidak diampunkan Allah, namun kesudahannya dia tetap ke syurga juga kerana keimanannya itu. Memiliki tapak dan binaan asas pula menjadikan seseorang itu dapat berteduh namun tempat berteduhnya itu tidak sempurna kerana tidak memiliki kelengkapan dan hiasan, malahan seringkali terdedah kepada kecurian. Demikian juga orang yang beriman dan melaksanakan tuntutan islam tetapi tidak berihsan, amalan yang dilakukan itu kurang sempurna malahan kadang-kadang amalan tersebut tidak diterima dan mengundang kemurkaan Allah. Perkara seumpama inilah yang dapat dilihat pada firman Allah yang bermaksud “celakalah bagi orang yang bersolat”.

Tasawuf sebenarnya merupakan saripati atau jiwa agama. Dengannya agama itu dapat dirasai kebenaran dan kemurniannya. Ia merupakan penyempurna kepada agama itu sendiri di mana ia memberikan nilaian tambahan terhadap keimanan dan keislaman. Dalam hal ini Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud “iman yang paling utama ialah bahawa engkau mengetahui bahawa Allah itu menyaksikan engkau di mana sahaja engkau berada”. Hadis ini menunjukkan bahawa iman itu mempunyai tingkatan yang berbeza, dan tingkatan iman yang paling utama ialah iman yang didasari atas pengetahuan dan penyaksian terhadap hakikat tilikan Allah serta taklukan sifat-sifat-Nya terhadap diri manusia. Inilah yang dikatakan ihsan seperti yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. yang bermaksud “ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olahnya engkau melihat-Nya, sekiranya engkau tidak melihatNya maka sesungguhnya Dia melihat engkau”.

Cara Mencapai Tasawuf

Menurut Imam al-Ghazali, setiap maqam agama itu seperti taubat, sabar, syukur, reda, tawakkal dan sebagainya, adalah terdiri dari tiga perkara iaitu ilmu, amal dan hal (nur). Dengan ketiga-tiga perkara inilah tercapainya kesempurnaan maqam agama itu. Hal atau nur inilah merupakan intipati ilmu tasawuf. Ilmu diperolehi menerusi pengkajian dan pembelajaran dan ilmu itu pula menghendaki pengamalan. Amal yang jujur, bersungguh-sungguh, istiqamah dan berdasarkan ilmu itulah yang akan membuahkan hal. Oleh itu tasawuf dicapai menerusi ilmu dan amal. Perkara ini dapat dilihat pertunjuknya dalam banyak ayat-ayat al-Qur’an, antaranya ialah firman Allah yang bermaksud “dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan Kami (Allah), pasti Kami (Allah) akan tunjukkan (hidayat) kepada mereka jalan-jalan Kami (Allah)”, firman Allah yang bermaksud “wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia (Allah) akan menjadikan untuk kamu pemisah (furqan iaitu nur yang memisahkan antara haq dan batil)”, dan ayat-ayat lain lagi.

Adapun amal yang menghasilkan tasawuf itu ialah amal yang berfungsi membersih dan mentawajjuhkan hati kepada Allah iaitu apa yang diistilahkan sebagai mujahadah dan riyadah. Amalan, tata-cara, adab-adab serta tunjuk-ajar dalam melaksanakan mujahadah dan riyadah inilah yang dinamakan tarekat. Mengenai amal tarekat ini, ulama tasawuf menjelaskan bahawa tarekat itu ialah engkau mengqasadkan hatimu kepada-Nya. Iaitu bermaksud, tarekat itu ialah berusaha sedaya upaya mentawajjuh dan menumpukan tumpuan hati kepada Allah menerusi amalan yang dilaksanakan. Apabila tawajjuh hati mula dicapai dan dirasai serta menjadi semakin kuat dan teguh, ia akan membawa kepada penyaksian batin (mushahadah) terhadap hakikat-hakikat tauhid iaitu apa yang disebut hakikat. Mengenai hakikat ini ulama tasawuf menjelaskan bahawa hakikat itu ialah engkau menyaksikan-Nya.

Intipati dari semua amal mujahadah dan riyadah yang membawa kepada tercapainya tasawuf itu ialah zikir. Menurut Ibn Qayyim, semua amal itu disyariatkan adalah untuk melaksanakan dhikrullah, iaitu apa yang dimaksudkan dengan amal-amal itu ialah dhikrullah. Menurut beliau lagi, tidak ada jalan untuk mendapatkan ahwal dan ma`rifah itu kecuali menerusi zikir. Zikir sebagai amal penting dalam riyadah dan mujahadah ini dapat dilihat kebenarannya dalam banyak pertunjuk Nabi s.a.w. kepada para sahabat r.a. Dalam satu riwayat, Nabi s.a.w. ada menganjurkan para sahabat supaya memperbaharui iman. Mereka bertanya tentang cara bagaimana iman itu dapat diperbaharui. Nabi s.a.w. menjelaskan dengan sabda baginda yang bermaksud “perbanyakkan menyebut La ilaha illallah”. Memperbaharui iman itu bukan bermaksud menambah kepercayaan-kepercayaan baru, tetapi bermaksud memperteguh, memperdalam dan memperhalusi keyakinan sehingga hakikat-hakikat tauhid yang diimani dapat disaksikan kebenarannya oleh matahati. Caranya ialah selalu mengulangi kalimat tauhid sehingga ia tertanam teguh dalam hati sanubari.

Dalam riwayat yang lain, Nabi s.a.w. pernah mentalqinkan kalimat tauhid ini kepada sekumpulan sahabat. Shaddad ibn Aus meriwayatkan bahawa kami berada di sisi Nabi s.a.w. ketika baginda bersabda “angkatkan tangan-tangan kamu, lalu katakanlah La ilaha illallah”.

Kesan-Kesan Tasawuf

Tasawuf selalu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat peribadi. Memang benar tasawuf itu bersifat peribadi kalau ia dilihat dari segi intipati atau hakikat tasawuf itu. Namun tasawuf itu mempunyai kaitan rapat dengan perkara-perkara lain yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai natijah serta kesan yang tertentu hasil dari pencapaiannya. Secara umumnya, pencapaian tasawuf itu akan mewujudkan, memperteguhkan dan mengharmonikan dua bentuk hubungan iaitu hubungan dengan Allah sebagai pencipta dan pentadbir alam ini dan hubungan dengan manusia sebagai penghuni dan pemakmur dunia ini.

Hakikat ini dapat diperhatikan kenyataannya dalam satu riwayat di mana Nabi s.a.w. pernah ditanya oleh para sahabat mengenai orang yang paling afdal dan tinggi darjatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Nabi s.a.w. menjawab “iaitu orang-orang yang banyak zikirnya terhadap Allah”. Ternyata bahawa zikir yang merupakan kekunci penting dalam usaha mencapai tasawuf itu menjadi ciri utama bagi orang yang dikira sebagai paling utama dan tinggi darjatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Dengan tercapainya tasawuf itu akan membuahkan berbagai ahwal, maqamat dan amalan yang dengannya seseorang itu mendapat kemuliaan dan mencapai ketinggian darjat di dunia dan juga di sisi Allah. Antara kesan-kesan tasawuf itu ialah:

1-Memperteguhkan keimanan dan membina jatidiri muslim.

Tasawuf berfungsi memperteguhkan keimanan dan keyakinan serta menetapkan pendirian seseorang muslim. Apabila batin manusia bersih dari kekotoran sifat-sifat yang tercela dan dari kecintaan terhadap sesuatu yang lain dari Allah, akan terpancarlah (tajalli) cahaya kebenaran ilahi di dalam hati. Kesannya manusia dapat menyaksikan hakikat kebenaran Allah dan kepalsuan sesuatu yang lain dari-Nya dengan terang dan nyata. Inilah nur yang disebut dalam firman Allah yang bermaksud “maka sesiapa yang dilapangkan Allah dadanya untuk Islam, maka dia itulah orang yang berada di atas cahaya (nur) dari Tuhannya”. Mengenai nur ini Nabi s.a.w. menjelaskan “bahawa nur itu, apabila memasuki hati, ia akan menjadi luas dan lapang (terbuka hijab)”. Iaitu hati yang terhijab dengan pelbagai hijab rohani sehingga ia terhalang dari menyaksikan kebenaran Allah, apabila ia disinari dengan nur ilahi, akan tersingkaplah hijab-hijab tersebut lalu ia dapat menyaksikan kebenaran ilahi.

Nur tersebut membawa kepada peningkatan darjat keimanan dan keyakinan hati serta memperteguhkan pendirian. Dalam keadaan ini, hati manusia tidak lagi dipengaruhi oleh sebab musabab, tidak merasa bimbang dan takut terhadapnya serta tidak lagi meletakkan pergantungan hati terhadapnya. Dia tidak merasa gelisah terhadap sumber-sumber rezeki, persoalan hidup atau mati, susah atau senang, kaya atau miskin, untung atau rugi, dapat atau tidak, menang atau kalah dan sebagainya lagi. Ini kerana hatinya telah menyaksikan dengan terang dan nyata kebenaran kewujudan Allah dan adanya ketentuan (qada’ dan qadar) dari-Nya terhadap semua makhluk-Nya. Dia berkeyakinan penuh bahawa tidak akan terjadi sesuatu itu kecuali dengan kekuasaan, kehendak, ketentuan dan keizinan dari-Nya. Inilah kewalian yang sebenar-benarnya seperti yang digambarkan dalam firman Allah yang bermaksud “ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka itu tidak berduka cita”.

Inilah tingkatan iman yang utama iaitu iman yang didasari penyaksian batin terhadap kebenaran ketuhanan Allah. Mengenai perkara ini Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud “iman yang paling afdal ialah bahawa engkau mengetahui (dengan yakin) bahawa Allah menyaksikan dirimu di mana saja engkau berada”. Di sinilah letaknya jati diri seseorang mukmin. Allah memperteguhkan orang mukmin itu dengan keyakinan ini. Dalam al-Qur’an dijelaskan bahawa “Allah memperteguhkan orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh”. Menurut ahli tafsir, kata-kata yang teguh itu ialah kalimat tauhid (La ilaha illallah), iaitu kalimat iman dan taqwa.

2-Menimbulkan kesedaran jiwa

Intipati tasawuf itu ialah benarnya tawajjuh hati ke hadrat ilahi. Permulaan tawajjuh hati itu ialah timbulnya kesedaran jiwa (intibah). Seseorang yang mengalami intibah itu akan menyedari kelemahan, kekurangan dan kesilapan dirinya. Kesedaran inilah yang akan membawa kepada taubat dan usaha memperbaiki dan menyempurnakan diri. Kesedaran ini jugalah yang membangkitkan usaha gigih dalam meningkatkan dan memartabatkan diri. Isyarat ini dapat dilihat dalam al-Qur’an di mana Allah berfirman yang bermaksud “dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perkara keji atau menzalimi diri mereka sendiri lalu mereka mengingati Allah, lantas mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka, dan tiadalah yang mengampunkan dosa-dosa itu melainkan Allah, dan mereka itu tidak berlarutan dalam melakukan apa yang telah mereka lakukan sedangkan mereka mengetahuinya”.

3-Membina keperibadian dan akhlak mulia.

Tasawuf itu dari satu sudut ialah pencapaian akhlak mulia. Akhlak tidak dapat dipisahkan dari tasawuf di mana akhlak itu adalah merupakan buah atau hasil dari tasawuf. Pencapaian tasawuf membawa kepada pembentukan akhlak mulia. Mengenai akhlak ini, Abu Bakr al-Kattani menjelaskan bahawa “tasawuf itu ialah akhlak, sesiapa yang menambahkan akhlakmu, maka sesungguhnya dia telah menambahkan kesufianmu”. Hakikat ini sesuai dengan hadis Nabi s.a.w. yang bermaksud “orang-orang mukmin yang paling sempurna iman ialah mereka yang paling baik akhlak”

Apabila seseorang itu mula merasai hakikat tasawuf dengan sendirinya dia akan berakhlak mulia, kerana pencapaian hakikat tasawuf itu membawa kepada kelembutan hati. Kelembutan hati itulah yang melahirkan berbagai akhlak mulia. Oleh itu semakin tinggi tahap kesufian seseorang itu maka semakin mulia akhlaknya. Nabi s.a.w yang merupakan imam ahli tasawuf adalah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana sabda baginda yang bermaksud “sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”.

4-Membentuk insan yang bertanggungjawab

Tasawuf itu dari satu dimensi ialah merasai hakikat iman dan mencapai martabat ihsan. Sekurang-kurang martabat ihsan itu ialah seseorang itu merasai dan menyedari bahawa dirinya sentiasa dalam tilikan dan pandangan Allah. Kesedaran inilah yang akan menjadikan seseorang itu merasa bertanggungjawab. Orang yang mengalami kesedaran ini akan merasai bahawa dirinya akan dipersoalkan di hadapan Allah mengenai tanggungjawabnya terhadap dirinya, keluarganya dan juga masyarakatnya. Mengenai perkara ini Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud “perumpamaan orang-orang yang beriman dalam perkara kasih sayang, rahmat merahmati, dan belas kasihan sesama mereka adalah seumpama satu tubuh, apabila satu anggota mengadu kesakitan maka seluruh anggota yang lain akan merasainya dengan tidak dapat tidur malam dan demam”.

Dalam satu riwayat, Nabi s.a.w. ada menjelaskan bahawa “iman itu ada lebih dari enam puluh tiga cabang, yang paling tinggi ialah ucapan La ilaha illallah, yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang menyakiti di jalanan, dan sifat malu merupakan salah satu cabang iman”. Kemantapan dan kemurnian iman hasil dari pencapaian tasawuf akan menimbulkan rasa prihatin dan tanggungjawab terhadap orang lain. Timbulnya dorongan untuk tidak menyakitkan orang lain dan membuang sesuatu yang boleh menyakitkan mereka seperti yang disebut dalam hadis adalah merupakan hasil dari kemurnian jiwa atau tercapainya tasawuf.

5-Mewujudkan persaudaraan, perpaduan, dan sifat rahmat sesama manusia

Tasawuf itu dari satu sudut merupakan peningkatan tahap keimanan dan kesempurnaannya. Apabila tasawuf itu dicapai dan dirasai hakikatnya ia akan menimbulkan suatu keadaan kejiwaan di mana seseorang itu merasa kasih dan bertanggungjawab terhadap semua manusia dan juga makhluk-makhluk lain. Mengenai perkara ini Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud “tidak beriman seseorang kamu itu sehinggalah dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dikasihinya untuk dirinya sendiri”. Demikian juga Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud “orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain adalah seumpama binaan di mana sebahagiannya memperteguhkan sebahagian yang lain”.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa tasawuf itu sebenarnya merupakan pencapaian martabat ihsan yang merupakan jiwa agama. Ia adalah satu dari tiga tunggak utama agama Islam. Pencapaian martabat ini bukan sahaja memperteguhkan hubungan seseorang itu dengan Tuhannya dalam bentuk peningkatan nilai keimanan, ibadah dan akhlak, malah juga hubungannya dengan sesama manusia dalam bentuk kewujudan rasa hormat menghormati, tanggungjawab dan keharmonian muamalah.

Ahad, 19 September 2010

3 soalan utama di Mahsyar...


1) tentang UMURmu bagaimana kita menghabiskannya???

- sepanjang mana umur kita maka sepanjang tempoh itulah kita akan ditanya samada kita telah memanfaatkan umur kita atau kita banyak membazirkannya dengan perkara2 kurang manfaatnya.

- berapa banyak amal kebajikan kita, ibadat kita atau maksiat kita lakukan.

2) tentang HARTAmu ke mana kita sumbangkannya???

- sebanyak mana harta yang kita kumpulkan maka sebanyak itulah nanti yang akan diperiksa dan dianalisis untuk mengetahui samada kita telah benar2 memanfaatkan harta kita pada jalanNYA atau kita hanya bazirkannya pada perkara2 kurang berfaedah.

- banyak mana sumbangan harta kita kepada perjuangan Islam atau hanya pembaziran semata2

3) tentang ILMUmu sejauh mana kita amalkan dan sebarkannya???

- ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah

- jika kita hanya menyimpan ilmu tanpa ingin untuk luaskannya maka tunggulah balasan dariNYA kerana orang yang berilmu mempunyai pilihan samada nanti dia akan dimasukkan ke Neraka atau ke Syurga disebabkan oleh ilmunya.

sekian sedikit renungan dari insan lemah lagi hina ini.....

banyakkanlah peringatan(tazkirah) kerana manusia adalah spesis pelupa

Isnin, 13 September 2010

$eDiKiT PeRiNgAtAn


$eDiKiT PeRiNgAtAn

Banyak melakukan dosa membuatkan hati seseorang itu rosak kerana bercampur
antara baik dan buruk. Maka jadilah hati seperti yang disabdakan oleh Nabi
Muhammad S.A.W. yang bermaksud:-

"(Hati yang) tidak lagi menganggap baik perkara yang baik dan tidak menganggap
buruk perkara yang buruk, melainkan apa yang disukai oleh hawa nafsunya".

Orang yang banyak melakukan dosa semakin renggang hubungannya dengan Allah
dan orang mukmin lain. Ini kerana apabila seseorang itu patuh kepada perintah
Allah, ia dekat kepadaNya. Orang yang sentiasa melakukan dosa selalu memandang
perbuatan dosa itu sebagai perkara kecil. Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud berkata:-

"Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosanya seperti sebuah bukit yang
dibimbangi akan menimpanya. Manakala, seorang yang selalu melakukan dosa akan
memandang dosa itu seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya".

Dosa yang dilakukan itu akan membawa kehinaan, manakala ketaatan pula dapat
melahirkan kemuliaan kepada pelakunya. Dalam hal ini Allah berfirman yang
maksudnya:

"Sesiapa inginkan kemuliaan, maka sesungguhnya segala kemuliaan itu kepunyaan
Allah jua".

Orang yang melakukan dosa berasa sempit dadanya, manakala mereka yang taat
lapang dadanya. Allah berfirman yang bermaksud:

"Maka sesiapa yang Allah hendak beri hidayat nescaya Allah memberi kelapangan
dadanya untuk menerima (ajaran) Islam. Sesiapa yang Allah hendak menyesatkan
nescaya Allah sempitkan dadanya dan dalam kesukaran seolah-olah ia memanjat
langit (kerana tidak cukup oksigen)".

Dosa boleh menggelapkan hati sebagaimana amalan kebajikan itu boleh
menyinarinya. Ibnu Abbas berkata:-

"Sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati, kemurahan rezeki,
kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk yang lain. Manakala kejahatan pula
boleh menggelapkan rupa, menggelapkan hati, melemahkan tubuh, sempit rezeki dan
makhluk lain mengutuknya".

Masalahnya, dalam keadaan apa pun, langkah pertama selalunya yang paling
susah. Tapi, ingatlah bahawa Allah maha menyayangi serta maha mengampuni
hamba-hambaNya dan akan memudahkan hambaNya yang berusaha mencari 'jalan yang
lurus'. Harap-harapnya kita semua akan dibangkitkan semula sebagai golongan
'mereka yang beruntung'......tak gitu?

CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN DARI PERSPEKTIF ISLAM

CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN DARI
PERSPEKTIF ISLAM
( Haji Mohd. Ali Saripan)
Pendahuluan

Walaupun Nabi Muhammad (s.a.w.) sudah lama
meninggalkan umatnya, namun obor kepemimpinannya tetap
bersinar memberi cahaya kepemimpinan kepada sesiapa
sahaja yang ingin kepada kesejahteraan. Muhammad
(s.a.w.) telah meninggalkan al-Qur’an sebagai asas
kepemimpinan cemerlang dan sunnahnya yang menjadi
bahan ikutan dan contoh teladan kepada manusia
sejagat. Pra-syarat kepemimpinan yang berkualiti
mengikut Islam ialah:

Penghayatan Budaya Ilmu

Syarat ini perlu dipenuhi oleh setiap individu yang
bergelar pemimpin, segala tindak-tanduk dan corak
kepemimpinan mestilah bersandarkan ilmu. Ayat
al-Qur’an yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad
(s.a.w.) berkait-rapat dengan ilmu dan pengajian:

“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang
menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia
daripada seketul darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang
amat pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan
tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak
diketahuinya.”

Maksud: Surah al-‘Alaq 96:1-5

Syarat ini amat wajar dipenuhi kerana pemimpin
bertanggungjawab mengurus dan memimpin institusi atau
organisasi. Sungguh aneh andainya sebagai seorang
pemimpin atau pengurus sesuatu institusi, lebih-lebih
lagi institusi ilmu, ia tidak menghayati budaya ilmu.
Pemimpin perlu menunjuk contoh kepada orang-orang di
bawah pimpinannya.

Dalam sirah hidupnya Rasulullah (s.a.w.) sebelum dan
selepas dilantik menjadi rasul baginda adalah seorang
pemuda yang begitu berminat menambah maklumat semasa
dan arus kepemimpinan organisasi perniagaan yang
begitu berkembang pada zaman mudanya. Maklumat
perniagaan yang dipelajari daripada beberapa misi
dagang luar kota Makkah memantapkan baginda untuk
menjadi pengurus syarikat perniagaan yang cemerlang
yang dimiliki oleh isteri baginda, Khadijah (r.a.).

Para sahabat terdekat yang menjadi khalifah selepas
baginda juga merupakan pemimpin-pemimpin yang cukup
terdedah dengan ilmu dan maklumat pada zamannya
melalui misi dagang yang sentiasa berulang-alik ke
luar negeri.

Allah (s.w.t.) menamakan satu surah dalam al-Qur’an
yang mencatatkan tentang budaya Quraisy yang terkemuka
dalam perdagangan dan menguasai import-eksport dunia
pada zaman awal Islam.

“Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk
Makkah). Iaitu kebiasaan aman tentera perjalanan
mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke
negeri Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Maka
hendaklah mereka menyembah Allah yang menguasai rumah
(Kaabah) ini. Tuhan yang memberi mereka penghidupan,
menyelamatkan mereka daripada kelaparan dan
mengamankan mereka daripada ketakutan.”

Maksud: Surah al-Quraysh 106: 1-4

Hal ini membuktikan betapa hebatnya perkembangan
budaya maklumat dalam masyarakat Arab Quraisy pada
zamannya.

Memiliki Sahsiah atau Akhlak Yang Baik
Seorang pemimpin merupakan cermin kepada masyarakat.
Dirinya, tutur katanya dan tindak-tanduknya akan
menjadi ikutan kepada anak budahnya. Nabi Muhammad
(s.a.w.) memiliki akhlak yang mulia serta mempunyai
kualiti diri yang amat unggul.

“dan sesungguhnya engkau (Muhammad) memiliki akhlak
yang unggul.”

Maksud: Surah al-Qalam 68:4

Akhlak boleh menentukan kecemerlangan kepemimpinan
seseorang. Negara Malaysia telah menggariskan
dasr-dasar utama ke arah pembangunan akhlak dan moral
yang tinggi, seperti:

· Bersih, Cekap, Amanah (1982)

· Kepemimpinan Melalui Teladan (1983)

· Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam (1985)

Dasar-dasar ini menjadi slogan kepada setiap pemimpin
di negara ini, sama ada pemimpin kecil atau pemimpin
peringkat tertinggi.Berani dan Bersedia Menanggung Risiko
Kepemimpinan yang berkesan dan cemerlang berkait rapat
dengan sifat keberanian untuk mencuba dan sanggup
memikul risiko. Yang dimaksudkan dengan keberanian
ini ialah yang berasaskan kepada pertimbangan rasional
dan ilmu. Ianya bukan berani tolol tetapi berani
pintar. Sifat ini mendorong seseorang meneroka
bidang-bidang baru dan mencabar.

Seorang juruterbang berani mendaratkan pesawatnya pada
waktu malam atau keadaan kabus berdasarkan ilmu
penerbangan dan perkiraan yang tepat. Anggota pasukan
payung terjun sanggup terjun dari udara setelah
menjalani latihan praktikal serta mempelajari
kaedah-kaedah pernafasan dan keselamatan teknikal.

Orang Islam haruslah bersifat berani dalam melakukan
sebarang kerja, kerana al-Qur’an sentiasa menjamin
kejayaan kepada mereka yang melakukan sesuatu kerja
dengan tekun mengikut prosedur-prosedur yang
ditetapkan.“Dan sesiapa yang menjaga batas-batas suruhan dan
larangan Allah (taqwa) pasti Allah akan memberi
kejayaan.”

Maksud: Surah al-Talaq 65:2“Dan sesiapa yang mengikut aturan Allah dan RasulNya
serta sentiasa mengawasinya dengan berhemat, maka
mereka itulah orang yang berjaya dengan cemerlang.”

Maksud: Surah al-Nur 24:52“Dan sesiapa yang mengawal diri daripada segala bentuk
penyelewengan dan kebatilan, Allah akan memudahkan
jalan kejayaan baginya.”


Maksud: Surah al-Talaq 65:4


Di samping itu, orang yang memiliki serta memahami
konsep tawakkal yang menyeluruh akan mantaplah
keyakinan dan keberaniannya, kerana setelah mengikut
segala arahan dan prosedur, lalu ia menyerahkan kepada
takdir Allah (s.w.t) yang boleh menentukan
segala-galanya. Manusia hanya merancang dan Allah
(s.w.t) yang menentukannya.

“Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan
peperangan dan soal-soal keduniaan itu. Kemudian
apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat
untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada
Allah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang
yang bertawakkal kepadaNya.”

Maksud: Surah al-Imran 3:159Ayat-ayat ini menunjukkan betapa kental semangat
orang-orang Islam dalam berusaha mencapai kejayaan dan
kecemerlangan dalam hidup.

Keterbukaan
‘Al-Samahah’ iaitu bersifat terbuka dan mengamalkan
dasar pintu terbuka, bersedia mendengar, menerima
pandangan, berbincang dan mengamal pentadbiran dengan
cara muafakat dan mesyuarat. Pemimpin yang memiliki
keyakinan diri yang kental dan tidak merasa terancam
oleh pandangan, saranan dan idea orang bawahnya atau
orang lain.

Pemimpin yang memiliki sifat ini akan menjadi seorang
pemurah bila mana memilik harta dan dapat mengawal
diri apabila berhadapan dengan tuntutan nafsu, sabar
dalam menempuh dugaan. Orang yang memiliki sifat ini
akan terselamat daripada godaan nafsu dan pengaruh
persekitaran yang menyeleweng dan dirinya sentiasa
berjuang untuk mendapat kesempurnaan.

Dalam sejarah Islam terdapat banyak contoh teladan
yang ditunjukkan Rasulullah (s.a.w.) yang mempunyai
kaitan dengan sifat ini, baik dalam urusan peribadi
mahupun urusan negara. Baginda menerima teguran para
sahabat dalam mengatur strategi peperangan seperti
peperangan Badar. Dalam perjanjian Hudaibiyah,
Rasulullah (s.a.w.) sungguh berlapang dada dalam
menghadapi karenah wakil masyarakat Makkah semasa
perundingan untuk memeteraikan perjanjian tersebut
sehingga berlaku pembukaan Makkah tanpa mengorbankan
setitik darah pun.

Banyak ayat al-Qur’an yang mempopularkan sifat ini
agar ianya menjadi nilai yang mantap dalam diri
individu:

“Orang yang bertaqwa yang sentiasa mendapat keampunan
Allah, kebahagian syurga ialah orang-orang yang
menderma hartanya pada masa senang dan susah dan
orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang
yang memaafkan kesalahan orang. Dan juga apabila
mereka melakukan kesilapan dan kesalahan keji atau
menzalimi diri sendiri, mereka segera meminta
keampunan daripada Allah.”

Maksud: Surah al-Imran 3:134“Dan Hamba-hamba Allah yang berjaya itu ialah mereka
yang berjalan di bumi dengan sopan-santun dan apabila
orang-orang yang kurang adab menghadapkan kata-kata
kepada mereka, mereka terus menjawab dengan perkataan
“salam sejahtera dan selamat daripada perkara yang
tidak diingini”.

Maksud: Surah al-Furqan 25:63Pemimpin Yang Memberi Dorongan (Motivator)

Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mampu
melahirkan kerangsangan kepada anak buahnya agar
sentiasa positif. Sikapnya memandang jauh ke hadapan.
Apa yang terbayang di kepalanya ialah kejayaan dan
kecemerlangan semata-mata. Ini stail kepemimpinan
al-Qur’an serta contoh yang ditunjukkan oleh Nabi
Muhammad (s.a.w.).

“Dan tidaklah kami mengutuskanmu (wahai Muhammad)
melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul
pembawa berita gembira (kepada orang yang beriman) dan
pemberi amaran (kepada manusia yang ingkar); akan
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat
ini.”

Maksud: Surah Saba’ 34:28Inilah gambaran pemimpin umat yang berjaya yang dapat
dicontohi oleh seluruh umat manusia dalam memberi
rangsangan kepada orang-orang di bawah pimpinannya.

Dalam satu ayat yang lain pula, Allah (s.w.t.)
menegaskan:

“Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya
dengan berkata: Tuhan kami ialah Allah. Kemudian
mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan
turunkan Malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa
memberi ilham: Janganlah kamu bimbang (dari
berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu)
serta janganlah kamu berdukacita dan terimalah berita
gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah
dijanjikan.”

Maksud: Surah al-Fussilat
41:30

Kepemimpinan yang cemerlang selalu sahaja memberi
pengharapan yang baik lagi sempurna serta tidak putus
asa dalam sebarang hal sekalipun.

“Janganlah berputus harap daripada rahmat Allah,
sesungguhnya Allah itu suka memaafkan segala dosa dan
kesalahan.”

Maksud: Surah al-Zumar 39:53Nabi Allah Ibrahim (a.s.) yang sudah lanjut umurnya
didatangi tetamu (para Malaikat) untuk memberi khabar
gembira kepadanya, iaitu beliau akan dikurniakan anak
lelaki (Nabi Ishak). Nabi Ibrahim seolah-olah tidak
percaya kerana kelanjutan umurnya.

“Dan khabarkanlah kepada mereka perihal tetamu Nabi
Ibrahim. Tatkala mereka masuk mendapatkannya lalu
memberi salam dengan berkata: Selamat sejahtera
kepadamu! Ia berkata: Sesungguhnya kami berasa takut
kepada kamu. Mereka menjawab: Janganlah engkau
takut, sebenarnya Kami hendak menggembirakanmu dengan
berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak lelaki
yang bakal menjadi seorang yang berilmu. Nabi Ibrahim
berkata: Betulkah kamu menggembirakan daku dengan
berita demikian, padahal aku sudah tua, maka dengan
jalan apakah kamu menggembirakan daku. Mereka
menjawab: Kami menggembirakanmu dengan jalan yang
sungguh benar, oleh itu janganlah engkau menjadi orang
yang berputus asa. Nabi Ibrahim berkata: Dan
tiadalah siapa yang berputus asa daripada rahmat Allah
melainkan orang yang sesat (bodoh).”

Maksud: Surah al-Hijr
15:5-6Inikah sikap serta stail kepemimpinan yang digambarkan
oleh al-Qur’an dalam membangun umat yang cemerlang.

Kepimpinan Islam bersifat dinamis bergerak sehaluan
dengan matlamat, kreatif dalam mengatur strategi,
inovatif lagi imaginatif dalam menentukan
langkah-langkah untuk menggerakkan dan memajukan tugas
dan tanggungjawab.

Inilah karisma pemimpin yang dituntut oleh Islam untuk
membawa kecemerlangan kepada umat.

“Allah (s.w.t.) telah mengutuskan dalam kalangan orang
Arab yang umiyyin seorang Rasul (Muhammad) daripada
bangsa mereka sendiri yang membaca kepada mereka
ayat-ayat yang membuktikan keesaan Allah, dan
kekuasaan-Nya dan membersihkan mereka dari pegangan
hidup yang sesat serta mengajar mereka al-Qur’an dan
dan hikmat ilmu yang mendalam mengenai hukum Syariat.
Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi
Muhammad itu adalah kesesatan yang nyata.”

Maksud: Surat al-Jumu’ah
62:2

Ayat ini menggambarkan kecemerlangan yang dicapai oleh
umat Arab Quraisy di bawah pimpinan Rasulullah
(s.a.w.). Pimpinan Rasulullah merubah struktur
kehidupan zaman jahiliyah yang tidak mempunyai
matlamat kepada wawasan hidup yang bersandarkan tauhid
dan penyatuan bangsa. Pimpinan Rasulullah bukan
berkesan untuk kaum Arab zamannya sahaja bahkan ia
akan juga menggerakkan umat-umat yang sentiasa
mendekati langkah dan gaya kepemimpinan baginda itu.

Dinamika yang dizahirkan oleh kepemimpinan Islam ini
dapat melahirkan manusia yang bertanggungjawab yang
mampu melaksanakan tugas dengan sempurna.

Di samping itu, Allah (s.w.t.) menggambarkan kegagalan
bangsa Yahudi dalam meneruskan kepemimpinan Nabi Musa:“Bandingan mereka (Yahudi) yang dipertanggungjawab dan
ditugaskan melaksanakan hukum kitab Taurah kemudian
mereka tidak menyempurnaakannya samalah seperti keldai
yang memikul bungkusan kitab-kitab besar, sedangkan ia
tidak mengetahui kandungannya…”

Maksud: Surah al-Jumu’ah 62:5Pemimpin yang tegas (assertive), tidak berkompromi
pada prinsip, tetapi terbuka dalam perkara cabangan
dan ijtihad.“Allah telah mengutus Rasul-Nya Muhammad dengan
membawa hidayat petunjuk dan cara hidup yang benar,
supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas
segala bawaan agama/cara hidup yang lain. Dan
cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa
yang dibawa oleh Rasul-Nya.”

Maksud: Surah al-Fath 48:28Dalam ayat lain pula Allah telah menyatakan sikap dan
watak Nabi Muhammad dan para sahabatnya:“Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, dan orang yang
bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap
orang kafir yang mengingkari kebenaran dan kebaikan
ajaran Islam.”

Maksud: Surah al-Fath 48:29Pemimpin yang mempunyai prinsip akan tetap
mempertahannya dan sanggup berkorban demi prinsipnya.
Namun begitu mereka tetap boleh berkompromi dalam
perkara-perkara cabangan dan ijtihad yang berkait
dengan soal-soal teknikal.Pemimpin Yang Sentiasa Bermuhasabah

Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang sangat
kerap membuat penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab serta memiliki tahap-tahap pencapaian
dan natijah atau hasil usahanya. Tujuan penilaian
dibuat ialah untuk mencari kelemahan-kelemahan yang
boleh diperbaiki serta ditinggalkan dan untuk melihat
kejayaan-kejayaan yang boleh diperkembang.Islam menggariskan muhasabah sebagai asas kepada rukun
iman; iaitu mengimani Yaum al-Hisab ertinya setiap
orang Islam semestinya melakukan sesuatu pekerjaan
dengan penuh rasa tanggungjawab dan berwaspada tentang
suatu hari di mana semua tingkahlaku dan tindak-tanduk
akan dikira dan dihisab.“Wahai Daud! Sesungguhnya Kami telah menjadikanmu
khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum antara
manusia dengan hukum syariat yang benar yang
diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa
nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu
daripada jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat
daripada jalan Allah akan beroleh azab yang berat
disebabkan mereka lupa tentang hari perhitungan
(hisab).”

Maksud: Surat al-Sad 38:26Allah (s.w.t.) menjanjikan kepada orang yang sentiasa
berwaspada daripada melakukan sesuatu yang negatif
yang dimurkai Allah serta memiliki sifat-sifat mulia
sebutan penghormatan dan kecemerlangan di dunia dan di
akhirat mendapat tempat yang teristimewa:“Inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu
setelah selesai segala hitungan amal pada Hari Hisab.”


Maksud: Surah al-Sad 38:53Pemimpin yang sentiasa berwaspada dan berprihatin
terhadap urusan kepemimpinan pasti akan beroleh
kejayaan dan kemenangan.“Barangsiapa yang selalu berwaspada dalam segala
tindak-tanduknya Allah akan memberi kejayaan dan
memudahkan segala urusannya serta menutup segala
kelemahannya dan diangkat darjatnya.”

Maksud: Surah al-Talaq 65:4Pimpinan Yang Sanggup Berkorban dan Tidak
Ada Kepentingan Diri
Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang prihatin
terhadap kepentingan anak buahnya dan kepentingan
umum. Dalam menjalankan tugasnya dia dapat membezakan
antara kepentingan diri atau keluarga dengan
kepentingan awam. Dia sanggup mengorbankan
kepentingan peribadi demi mencapai maslahat umum.

Rasulullah (s.a.w.) dan para sahabatnya adalah
sebaik-baik contoh dalam hal ini.

“Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul
dari golongan kamu sendiri (iaitu Muhammad s.a.w.)
yang sangat prihatin terhadap sebarang kesusahan yang
ditanggung oleh kamu, yang sangat lobakan (inginkan)
kebaikan bagi kamu dan ia pula menumpahkan perasaan
belas kasihannya kepada orang-orang yang beriman.”

Maksud: Surah al-Taubah 9:128Itulah sikap Rasulullah (s.a.w.) dalam melaksanakan
tugas kepimpinannya dan melayani umatnya. Dalam ayat
lain Allah menggambarkan keistimewaan masyarakat
Madinah (Ansar) dalam melayani kaum Muhajirin yang
dihalau oleh Musyrikin Makkah:“Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah
serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang
yang berhijrah ke negeri mereka dan tidak ada pula
dalam hati mereka perasaan berkehendak kepada apa yang
telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu
dan mereka juga mengutamakan orang yang berhijrah itu
lebih daripada diri sendiri. Sekalipun mereka dalam
keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Dan
ingatlah! Sesiapa yang menjaga serta memelihara
dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya
maka merekalah orang-orang yang berjaya.”

Maksud: Surah al-Hasyr 59:9Seorang pemimpin haruslah menunjukkan sikap tidak
mementingkan diri dan sedia mengorbankan kepentingan
peribadi. Dalam hal ini Nabi Allah Ibrahim adalah
sebaik-baik contoh di mana beliau telah diuji oleh
Allah supaya menyembelih anak lelaki kesayangannya
iaitu Ismail. Demi perintah Allah yang amat dipatuhi
beliau terus laksanakan arahan itu walaupun hati
kecilnya terlalu amat kasih kepada anaknya. Ini
adalah satu ujian yang besar kepada seorang Nabi yang
akan memimpin umatnya ke arah jalan yang bahagia.
Akhirnya Nabi Ibrahim digolongkan dalam kalangan orang
yang cemerlang di dunia dan akhirat.“Sesungguhnya ini ialah satu ujian yang nyata dan Kami
telah tebuskan anaknya (Ismail) itu dengan seekor
binatang sembelihan yang besar dan Kami kekalkan
baginya nama yang harum dalam kalangan manusia sebagai
sejarah. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim.
Demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang
berusaha mengerjakan kebaikan.”

Maksud: Surah al-Saffat 37:106-110Sifat terakhir yang pasti dimiliki oleh seorang
pemimpin ialah:

Mengingati Allah

Zikrullah dalam ertinya yang lebih luas iaitu
meletakkan Allah sebagai matlamat terakhir dalam
sesuatu tindakan dan urusan. Zikrullah bukanlah hanya
dengan mengingat di dalam hati atau menyebut dengan
tulisan semata-mata bahkan termasuk juga segala bentuk
tindakan atau amalan.

Orang Islam mestilah meletakkan Allah di awalan dan
akhiran. Itulah yang dikatakan jihad fi sabilillah.
Berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan polisi Allah
(s.w.t.) yang memberi kebaikan kepada seluruh alam dan
penghuni-penghuninya.

Zikrullah yang paling tinggi darjatnya ialah solat
lima waktu. Solat merupakan manifestasi dan zikrullah
secara menyeluruh meliputi hati, lisan dan perbuatan.“Bacalah serta ikutilah (wahai Muhammad) apa yang
diwahyukan kepadamu daripada al-Qur’an dan dirikanlah
sembahyang dengan tekun, sesungguhnya sembahyang itu
mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar,
sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar
faedahnya dan kesannya.”

Maksud: Surah al-Ankabut
29:45Zikrullah juga melahirkan keyakinan diri dan
ketenangan jiwa yang mampu menghadapi segala problem
dengan hati yang tenang dan fikiran terbuka.“Orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka
dengan zikrullah, ketahuilah dengan zikrullah itu
tenang dan tentera hati manusia.”

Maksud: surah al-Ra’d 13:28Ketenangan dan kejernihan jiwa adalah faktor utama
untuk membentuk seorang pemimpin yang cemerlang.

Kesimpulan

Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang memenuhi
kriteria-kriteria yang tersebut secara total. Untuk
melahirkan manusia seperti itu bukanlah suatu hal yang
senang. Allah s.w.t. telah mengutuskan para Rasul-Nya
untuk merealisasikan kepemimpinan sejati serta
dibekal-Nya dengan kitab-kitab (suhuf) yang menggaris
panduan dalam bentuk suratan. Rasul yang terakhir
ialah Nabi Muhammad (s.a.w.) dengan al-risalahnya yang
teragung iaitu al-Qur’an al-Karim.

Rujukan

1. Al-Qur’an al-Karim.

2. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fiqih
Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Sunnah,
Pustaka Al-Kausar, Indonesia.

3. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh
Keutamaan Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Sunnah, ABIM,
1996.

4. Matan Al-Arbain, Imam Nawawi.

5. Fathul Mubin Li Syarhil Arbain,
Ibnu Hajar.

Ahad, 29 Ogos 2010KELUASAN API NERAKA??????


>Yazid Arraqqasyi dari Anas bin Malik ra. berkata: Jibrail datang kepada Nabi
>saw pada waktu yg ia tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya,maka
>ditanya oleh nabi s. a. w.: "Mengapa aku melihat kau berubah muka?"
>Jawabnya: "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya
>dikobarkan penyalaan api neraka, maka tidak layak bagi orang yg mengetahui
>bahawa neraka Jahannam itu benar, dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah
>itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya."
>Lalu nabi s. a. w. bersabda: "Ya Jibrail, jelaskan padaku sifat Jahannam."
>Jawabnya: "Ya. Ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama
>seribu tahun, sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga
>putih, kemudian seribu tahun sehingga hitam, maka ia hitam gelap, tidak
>pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak,
>andaikan terbuka sebesar lubang jarum nescaya akan dapat membakar penduduk
>dunia semuanya kerana panasnya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak,
>andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi
>nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan basinya. Demi Allah yg
>mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yg disebut
>dalam Al-Qur'an itu diletakkan di atas bukit, nescaya akan cair sampai ke
>bawah bumi yg ke tujuh. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan
>seorang di hujung barat tersiksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di
>hujung timur kerana sangat panasnya, Jahannam itu sangat dalam dan
>perhiasannya besi, dan minumannya air panas campur nanah, dan pakaiannya
>potongan-potongan api. Api neraka itu ada tujuh pintu, tiap-tiap pintu ada
>bahagiannya yang tertentu dari orang laki-laki dan perempuan."
>Nabi s. a. w. bertanya: "Apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah
>kami?" Jawabnya: "Tidak, tetapi selalu terbuka, setengahnya di bawah dari
>lainnya, dari pintu ke pintu jarak perjalanan 70,000 tahun, tiap pintu lebih
>panas dari yang lain 70 kali ganda." (nota kefahaman: iaitu yg lebih bawah
>lebih panas)Tanya Rasulullah s. a. w.: "Siapakah penduduk masing-masing pintu?" Jawab
>Jibrail: "Pintu yg terbawah untuk orang-orang munafik, dan orang-orang yg
>kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat nabi Isa a. s. serta keluarga
>Fir'aun sedang namanya Al-Hawiyah. Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin
>bernama Jahim, pintu ketiga tempat orang shobi'in bernama Saqar. Pintu ke
>empat tempat Iblis dan pengikutnya dari kaum majusi bernama Ladha, pintu
>kelima orang yahudi bernama Huthomah.Pintu ke enam tempat orang nasara bernama Sa'eir." Kemudian Jibrail diam
>segan pada Rasulullah s. a. w. sehingga ditanya: "Mengapa tidak kau terangkan
>penduduk pintu ke tujuh?" Jawabnya: "Di dalamnya orang-orang yg berdosa besar
>dari ummatmu yg sampai mati belum sempat bertaubat."Maka nabi s. a. w. jatuh pengsan ketika mendengar keterangan itu, >sehinggaJibrail meletakkan kepala nabi s. a. w. di pangkuannya sehingga sedar kembali
>dan sesudah sedar nabi saw bersabda: "Ya Jibrail, sungguh besar kerisauanku
>dan sangat sedihku, apakah ada seorang dari ummat ku yang akan masuk ke
>dalam neraka?" Jawabnya: "Ya, iaitu orang yg berdosa besar dari ummatmu."
>Kemudian nabi s. a. w. menangis, Jibrail juga menangis, kemudian nabi s. a. w. masuk
>ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang kemudian
>kembali dan tidak berbicara dengan orang dan bila sembahyang selalu menangis dan
>minta kepada Allah.(dipetik dari kitab "Peringatan Bagi Yg Lalai")
>Dari Hadith Qudsi: Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan
>kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahari Ku. Tahukah kamu
>bahawa neraka jahanamKu itu:
>
>1. Neraka Jahanam itu mempunyai 7 tingkat
>
>2. Setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah
>
>3. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung
>
>4. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah
>
>5. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik
>
>6. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak
>
>7. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zarqum
>
>8. Di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 ekor ular
>
>9. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandungi lautan racun
> yang hitam pekat.
>
>10. Juga di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 rantai
>
>11. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat
>
>Mudah-mudahan dapat menimbulkan keinsafan kepada kita semua.
>
>Wallahua'lam.
>
>Al-Quran Surah Al- Baqarah Ayat 159
>
>Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan
>dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayat, sesudah Kami
>menerangkannya
>kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan
>dilaknat oleh sekalian makhluk.
>
>Dari Abdullah bin 'Amr R. A, Rasulullah S. A. W bersabda:" Sampaikanlah
>pesanku biarpun satu ayat..
>
>"Sesungguhnya Ilmu itu akan membakar kamu jika tidak disebarkan."sebarkan......

(copy & paste)